ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ
ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಎದರು ಸಿರಸಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ --581401
+91-9590115115
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿ
#740,2ನೇ ಮಹಡಿ , 10ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ , 33ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ , 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ , ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -560011
+91-9590115115

Leave us a message

ಹೆಸರು
ಇಮೇಲ್
ಮೆಸೇಜ್